PÁTEK 5.7. ZAVŘENO!!!

Pravidla soutěží

  1. Obecná ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla") se řídí internetové soutěže pořádané Organizátorem (jak je definován níže) (dále jen „Soutěž“)

1.2. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, postrádají prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci jako podmínku účasti na Soutěži.

1.3. Účast v Soutěžích je dobrovolná.

1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

  1. Organizátor soutěže

2.1. Organizátorem Soutěže je společnost Dobrý tabák s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika, IČO 28595611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Organizátor“).

2.2. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodní známka Facebook.

  1. Doba a místo konání soutěží

3.1. Soutěže obvykle probíhají na elektronických stránkách Organizátora na adrese https://www.facebook.com/dobrytabak (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

3.2. Organizátor bude o Soutěži informovat na své Facebookovém stránce.

3.3. Termín Soutěže bude vždy součástí soutěžního příspěvku na Facebookové stránce se zadáním Soutěže a podrobnými pravidly dané konkrétní Soutěže (dále je „Soutěžní zadání“).

  1. Účastník soutěže

4.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let (každá takováto osoba dále jen „Účastník soutěže”), které jsou registrované na sociální síti Facebook a po dobu soutěže budou mít aktivní osobní facebookový profil. Organizátor má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

4.2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním příslušné Soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4.3. Každý Účastník Soutěže může vložit libovolný počet odpovědí na Soutěžní zadání. Vyhrát však může v dané Soutěži pouze jednou.

4.4. Do Soutěže nebude zařazen, případně bude ze Soutěže vyloučen Účastník Soutěže, který do Soutěže vloží takový příspěvek, který je a/nebo bude neslučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito Pravidly. Posouzení slučitelnosti zadané činnosti s těmito Pravidly je výhradně věcí Organizátora, který je oprávněn kteréhokoli Účastníka Soutěže ze Soutěže vyloučit.

4.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora dále vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

  1. Průběh soutěže a výherci

5.1. Na Facebookové stránce Organizátora bude vždy zveřejněn příspěvek se Soutěžním zadáním, které bude obsahovat termín Soutěže, počet a druh výher a soutěžní úkol. Soutěž se řídí těmito Pravidly, která jsou umístěna v sekci „Poznámky“ a dalšími pravidly obsaženými v Soutěžním zadání.

5.2. V každé Soutěži může vyhrát pouze tolik Účastníků Soutěže, kolik je pro danou Soutěž určeno výher.

5.3. Účastí v Soutěži (obvykle vložením soutěžního komentáře) Účastník Soutěže potvrzuje, že souhlasí s těmito Pravidly a zavazuje se jimi řídit a dává souhlas s užitím osobních údajů v rozsahu uvedeném v článku 8.1.

5.4. Výhercem se stane jeden či více Účastníků Soutěže, kteří jsou specifikováni pravidly obsaženými v Soutěžním zadání v daném Soutěžním příspěvku.

  1. Výhry, výherci

6.1. Výhry v příslušné Soutěži budou vždy zveřejněny v rámci Soutěžního zadání.

6.2 O přesném termínu a způsobu doručení výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na Facebooku.

  1. Oznámení výherců soutěže a předání výher

7.1. Výherce bude kontaktován Organizátorem Soutěže nejpozději do 3 dnů od ukončení Soutěže prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem za účelem oznámení adresy pro distribuci výhry nebo soukromou zprávou z Facebookové stránky Organizátora

7.2. Pokud nedojde ke sjednání termínu a způsobu předání výhry s výhercem do 7 dnů od kontaktování, či si výhru v souladu s pokyny Organizátora nepřevezme, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Organizátora, který může rozhodnout o jejím přidělení dalšímu Účastníku Soutěže v pořadí, nebo s ní naložit jiným způsobem.

7.3. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7.4. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

  1. Účast v Soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy

8.1. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník Soutěže odesláním komentáře k příspěvku, vyslovuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník Soutěže tím zároveň dává Organizátorovi Soutěže svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“). Účastník bere na vědomí, že od účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení) se řídí ochrana osobních údajů tímto Nařízením. Účastník tímto prohlašuje, že společnostem Organizátora a Provozovatele v bodě 1 a 2 těchto Pravidel uděluje ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu od startu Soutěže po dobu 5 let. Budou zpracovávány následující osobní údaje: - jméno a příjmení; - telefonní číslo; - email; - adresa; Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: - vyhodnocení Soutěže; - předání výhry prostřednictvím poštovní nebo jiné služby; - kontroly splnění podmínek Soutěže; - zjišťování spokojenosti Účastníka Soutěže s poskytovanými službami; - marketingovým účelům.

8.2. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Organizátor. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí Účastníka Soutěže zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje Účastníka Soutěže vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Účastníka Soutěže. Tento souhlas může být Účastníkem Soutěže písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Organizátora.

8.3. Účastník Soutěže má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník Soutěže má dále dle zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník Soutěže má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka Soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od nabytí účinnosti GDPR má Účastník Soutěže v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva: - právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů; - právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; - právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; - právo podat stížnost; - právo na opravu osobních údajů; - právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); - odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; - právo na omezení zpracování; - právo na přenositelnost osobních údajů; - právo vznést námitky; - veškerá další práva přiznaná Nařízením

8.4. Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový nebo zvukový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Organizátora.

9.2. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sociální sítě Facebook).

9.4. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.5. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník Soutěže svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

9.6. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

9.7. V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Účastníkem Soutěže a Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

9.9. Originál úplných Pravidel bude po dobu konání Soutěží uložen na webové stránce Organizátora

 

V Ostravě dne 9. července 2021